Autor: 20 wrz 2020

Z kazania na XXV niedzielę zwykłą 20.09.2020.

Oświadczenie Prezydium KEP w sprawie Konwencji Stambulskiej

Wobec toczącej się aktualnie w naszym kraju debaty na temat utrzymania w mocy lub wypowiedzenia przyjętej dnia 11 maja 2011 roku w Istambule „Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej”, zwanej powszechnie Konwencją Stambulską, pragniemy niniejszym przypomnieć, że w tej sprawie zgodne stanowisko przyjęło już zgromadzenie biskupów Europy Środkowej, którzy wezwali do odrzucenia tego dokumentu.

Równocześnie z uznaniem przyjmujemy powstanie społecznej inicjatywy ustawodawczej na rzecz wypowiedzenia Konwencji Stambulskiej i zastąpienia jej Międzynarodową Konwencją Praw Rodziny, zachęcając do wspierania tej akcji.

Całkowicie słusznie Konwencja Stambulska pragnie walczyć z dyskryminacjami wynikającymi z różnicy płci (ang. sex, franc. sexe), czyli biologicznych różnic między kobietą a mężczyzną. Jednakże obok tego Konwencja wprowadza elementy ideologii gender, mówiąc  o konieczności zwalczania różnego rodzaju dyskryminacji  związanych z gender(franc. genre). Wielokrotnie występujące w tym dokumencie pojęcie gender – tłumaczone na język polski jako „płeć społeczno-kulturowa” – oznacza, według Konwencji, „społecznie skonstruowane role, zachowania, działania i atrybuty, które dane społeczeństwo uznaje za odpowiednie dla kobiet lub mężczyzn” (por. Konwencja Stambulska, art. 3 lit. c).

Co więcej, w Konwencji Stambulskiej jest mowa również o tym, że jedną z przyczyn przemocy wobec kobiet i przemocy domowej jest religia i tradycja (por. tamże, art. 12 ust. 5). Dlatego też Konwencja domaga się od państw ją przyjmujących, aby promowały „zmianę społecznych i kulturowych wzorców zachowań kobiet i mężczyzn w celu wykorzenienia uprzedzeń, zwyczajów, tradycji oraz innych praktyk opartych na idei niższości kobiet lub na stereotypowych rolach kobiet i mężczyzn” (por. tamże, art. 12 ust. 1), oraz aby wprowadziły „do programów nauczania na wszystkich etapach edukacji (…) treści dotyczące równości kobiet i mężczyzn [a także] niestereotypowych ról społeczno-kulturowych” (por. tamże, art. 14 ust. 1).

Tymczasem małżeństwo, czyli trwały związek kobiety i mężczyzny, oraz ich dopełniające się role: macierzyństwo i ojcostwo, które stanowią również polskie wartości konstytucyjne, nie są stereotypami kulturowymi, ale fundamentem życia człowieka i społeczeństwa, zgodnie z wolą samego Stwórcy (por. Rdz 1, 27-28).

Wspieramy również – i zachęcamy, aby wspierać – wszelkie zmiany w polskim prawie karnym, które służą jeszcze większej ochronie i bezpieczeństwu życia rodzinnego. Przypominamy, że głównymi źródłami kryzysowych zjawisk w życiu rodzinnym, przechodzących niekiedy w patologię i przemoc, są: alkoholizm, narkomania i inne uzależnienia, a także pornografizacja kultury masowej oraz związane z nią uprzedmiotowienie kobiety i dehumanizacja życia seksualnego. Podpisali Biskupi Polscy.

REFLEKSJA:

Wszelkie zło, a głównie Gender, LGBT, chce dzisiaj zawładnąć ludzkością w inteligentny sposób. Polega on na tym, że:

– po pierwsze: zwalcza się poszczególne wyznania religijne kłamliwie obwiniając je za wszelkie zło w świecie, także to które niesie ze sobą LGBT i Gender. Czyli zrzucając własne grzechy na te religie. Najbardziej piętnowana jest wiara katolicka, ponieważ ona pochodzi wprost od Boga i w jej świetle najbardziej widać grzechy i całą przewrotność oraz zagrożenie dla społeczeństw ze strony LGBT i Gender.

po drugie: to co jest charakterystyczne dla LGBT i Gender – mowa nienawiści, brak szacunku dla drugiej osoby, brak tolerancji, krzywdzenie kobiet i dzieci, pedofilia itp. – próbują zrzucić na barki tych, którzy się i sprzeciwiają, a najbardziej na katolików, bo ich Bóg wyraźnie sprzeciwia się ideologii homoseksualnej.

po trzecie: mimo pałania nienawiścią do wiary w Boga, używają nauki Bożej do usprawiedliwiania swoich niecnych działań cynicznie zmieniając Ewangelię, używając rzeczy i słów świętych do uwiarygodnienia swoich zwyrodnień. Np. używając symbolu tęczy, który w Biblii jest znakiem przymierza Boga z ludźmi, do oznaczenia zachowań jakie Bóg potępia i stawia w szeregu najgorszych grzechów. A także przeinaczając Jezusową miłość na grzeszne pożądanie i zboczenia. A nawet profanując Mszę św. i Jasnogórski Obraz.

po czwarte: ukrywają swoją pełną nienawiści do chrześcijan ideologię pod płaszczykiem różnych form niby dobrego wychowania i edukacji, a nawet pomocy rodzinie, którą jednocześnie chcą zniszczyć

Niestety na zachodzie te ideologie opanowały już wiele krajów. Polska jeszcze opiera się skutecznie. Dlatego jest prześladowana i nienawidzona. Mimo, że jesteśmy potulni jak baranki szykanuje się nam i wmawia bajkę o niepraworządności. A robią to kraje (kraj), gdzie praworządność jest najbardziej łamana, i to od wieków po dziś dzień.

Nasze działania powinny iść w kierunku mocnej kontroli co do wszystkich spraw i treści przychodzących do naszej Ojczyzny,  a szczególnie trzeba troszczyć się o pilnowanie wychowania i nauczania dzieci i młodzieży. Skutki działania na ich umysły i serca są często nieodwracalne.

Niech Pan Bóg ma nas w swojej opiece.

Adres trackback | RSS komentarzy

Zostaw komentarz

Zaloguj się, by móc komentować.