Autor: 28 wrz 2022

Pielgrzymka Żywego Różańca oraz Przegląd Zespołów Folklorystycznych – sobota 1 października 2022

W sobotę 1 października 2022 roku będzie miała miejsce Pielgrzymka Żywego Różańca Diecezji Legnickiej.  Uroczystości przewodniczył będzie Ks. Biskup Andrzej Siemieniewski – Biskup Legnicki.

Po Eucharystii na Placu Klasztornym wierni będą mieli okazję posilić się w trakcie agapy oraz wysłuchać występów zespołów folklorystycznych. Uroczystość zakończy się koronką do Bożego Miłosierdzia w kościele pw. św. Józefa.

W tym wydarzeniu wystąpią również zespoły folklorystyczne funkcjonujące przy domach kultury i parafiach z terenu Dolnego Śląska. Zapisy trwały do dnia 25 września 2022 r.

 

Regulamin

REGULAMIN PRZEGLĄDU ZESPOŁÓW FOLKLORYSTYCZNYCH W RAMACH FESTIWALU KRZESZÓW 2022

1. Organizator: Fundacja EUROPEJSKA PERŁA BAROKU, ul. Św. Józefa 3, 58-405 Krzeszów

2. Nazwa przedsięwzięcia: Przegląd Zespołów Folklorystycznych (zwany dalej Festiwalem).

3. Cele Festiwalu:

a) kultywowanie polskich tradycji,

b)stworzenie możliwości poznania muzyki regionalnej i obcowania z nią,

c) prezentacja dorobku zespołów muzycznych,

d) rozwijanie wrażliwości estetycznej seniorów poprzez bezpośredni kontakt z kulturą,

e) wymiana doświadczeń artystycznych między uczestnikami Festiwalu.

4. Warunki uczestnictwa.

a) W Festiwalu mogą wziąć udział senioralne schole, chóry, zespoły wokalnoinstrumentalne, pod warunkiem,że zespół we właściwym terminie, zgodnie z niniejszym Regulaminem, zgłosi chęć uczestnictwa w Festiwalu.

b) Wiek uczestników. Festiwal zostanie przeprowadzony w kategorii senioralnej od 35 roku życia wzwyż.

c) zespoły mogą liczyć nie więcej niż 25 osób + 5 osób towarzyszących

d) do festiwalu zgłaszać mogą się również soliści. Decyzję o utworzeniu osobnej kategorii organizator podejmie po zapoznaniu się z nadesłanymi zgłoszeniami

e) Festiwal jest podzielony na dwa etapy:

– I etap – wstępny: Zespoły (soliści), które chcą wziąć udział w Festiwalu, są zobowiązane przesłać na adres fundacji (Fundacja „Europejska Perła Baroku”, ul. Św. Józefa 3, 58-405 Krzeszów) Kartę Zgłoszeniową i płytę „demo” z max. 5 (pięcioma) utworami o tematyce religijnej i patriotycznej w terminie do 22 września 2022 r. Wrazz przesłaniem płyty „demo”, członkowie zespołów wyrażają zgodę na utrwalanie i korzystanie z ich wizerunku i artystycznych wykonań oraz przenoszą na Organizatora Festiwalu prawa autorskie do materiału zawartego na płycie, zgodnie z Oświadczeniem zawartym w Karcie Zgłoszeniowej.

– II etap – Koncert Finałowy i Galowy Festiwalu: o zakwalifikowaniu się do II etapu decyduje Komisja, którą powołuje Organizator. Zespoły, które zakwalifikują się do II etapu, zostaną o tym poinformowane telefonicznie do dnia 26 września 2022 roku. Wszystkie decyzje Komisji są ostateczne i nie podlegają odwołaniu. Koncert Galowy Festiwalu odbędzie się 1 października 2022 r. w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie. Organizator zapewnia zespołom biorącym udział w Koncercie Galowym Festiwalu profesjonalną scenę, obsługę techniczną, garderobę. Zespoły prezentują na Koncercie Galowym Festiwalu trzy utworów o tematyce religijnej i patriotycznej, charakterystycznych dla swojego regionu lub innego regionu naszej Ojczyzny. Czas trwania występu z przygotowaniem nie może przekroczyć 20 minut. Organizator gwarantuje zespołom biorącym udział w Koncercie Galowym Festiwalu, wyżywienie. Każdy zespół powinien posiadać Opiekuna zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce. Opiekun ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników.

5. Nagrody:  Komisja może przyznać nagrody specjalne i wyróżnienia.

6. Postanowienia końcowe:

a) Regulamin wrazz Kartą Zgłoszenia dostępne są na stronie: www.opactwo.eu

b) Informacje udzielane są pod adresem mailowym: administracja@opactwo.eu

c) Wszelkie kwestie nieuregulowane Regulaminem ostatecznie rozstrzyga Organizator.

7. Gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatora Festiwalu danych osobowych odbywa się w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

8. Administratorem gromadzonych i przetwarzanych danych osobowych jest Fundacja EUROPEJSKA PERŁA BAROKU, ul. Św. Józefa 3, 58-405 Krzeszów, tj. Organizator.

9. Z administratorem danych osobowych można kontaktować się pisemnie na adres Organizatora.

10. Dane osobowe przetwarzane są dla celów realizacji Festiwalu.

11. Dane osobowe przechowywane są przez Organizatora przez okres niezbędny do realizacji Festiwalu oraz wypełnienia obowiązków ciążących na Organizatorze wynikających z przepisów prawa.

12. Dane osobowe mogą być przekazywane tylko uprawnionym podmiotom.

13. Uczestnikowi przysługuje prawo do dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania,sprzeciwu lub ograniczenia ich przetwarzania.

14. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Festiwalu.

15. Uczestnik Festiwalu ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna,że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

Szczegółową informacją dot. nadchodzącego przeglądu dysponuje nasze festiwalowe biuro. Kontakt: 510 227 769, administracja@opactwo.eu

Tegoroczne Przegląd Zespołów Folklorystycznych odbywa się w ramach „Festiwalu Krzeszów 2022”, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

Pielgrzymka Żywego Różańca - plakat

Adres trackback | RSS komentarzy

Zostaw komentarz

Zaloguj się, by móc komentować.